انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS)

انجمن بین­المللی نظار بیمه (IAIS)، که در سال 1994 تأسیس گردید، یک سازمان نظارت کننده می­باشد که از بیش از 100 کشور و حوزه قضایی مختلف تشکیل شده است.

      اهداف اولیه آن عبارتند از:

 1.      گسترش همکاری در میان ضابطه­گذاران صنعت بیمه؛

 2.      تنظیم استانداردهای بین­المللی برای نظارت بر بیمه؛

 3.      آموزش اعضاء؛

 4.      کار مشترک با ضابطه­گذاران در دیگر بخشهای مالی و موسسات مالی بین­المللی.

 علاوه بر اعضاء ، انجمن بین­المللی نظار بیمه بیش از60 عضو شاهد، نمایندگان انجمن­های صنعتی، انجمن­های حرفه­ای، شرکتهای بیمه، مشاوران و موسسات مالی بین­المللی را در اختیار دارد.

 ضمن اینکه انجمن بین­المللی نظار بیمه موضوعات مختلفی از جمله تمام حوزه­های نظارت بر بیمه را پوشش می­دهد و به مسئله پولشویی در یکی از نشریات این سازمان پرداخته شده است. در ژانویه 2002، انجمن بین­المللی نظار بیمه نشریه شماره 5 بنام رهنمودهایی برای نظار و شرکتهای بیمه[را منتشر ساخت. این نشریه بطور جامع به مسئله پولشویی در صنعت بیمه می­پردازد. همانند دیگر نشریات بین­المللی، رهنمودهای مقابله با پولشویی برای پیاده­سازی در کشورها در نظر گرفته شده است و شرکتهای خاص بیمه، خدمات ارائه شده در یک کشور، سیستم مالی، اقتصاد، و ساختار قانونی و سازمانی آن را مورد بحث قرار می­دهد.

 این نشریه در مورد شرکتهای بیمه چهار اصل دارد :

 1.      تطبیق با قوانین مقابله با پولشویی؛

 2.      در اختیار داشتن برنامه­های شناسایی مشتری؛

 3.      همکاری با تمام ضابطین قانون؛

 4.      در اختیار داشتن سیاستها و شیوه های مقابله با پولشویی و برنامه­های آموزشی برای کارکنان.

 

 این چهار اصل به موازات چهار اصل اظهار شده در بیانیه کمیته بال می­باشد. نشریه مذکور کاملاً با توصیه­های چهل­گانه، شامل گزارش عملیات مشکوک و دیگر الزامات، مطابقت دارد.