پدیده تبار

چشم انداز شرکت پدیده تبار

افق، دورنمای دست یافتنی

شرکت پدیده تبار با توجه به شيوه‌هاي نوین آموزش سرمايههاي انساني و نیز نيازهاي آموزشي کارکنان و با پيش بيني دورههاي بازآموزی و نوآموزي بر مدار پيشرفت هاي علمي و فن آوريهاي نوین ، آماده همکاری می باشد.

 

آدرس وبسایت                                         www. padidehtabar.com